10000000000000000000000000 இதை தமிழில் எப்படி சொல்லனும் தெரியுமா!!!


எம் மொழி அழகானது மட்டுமல்ல ஆழமானதும் கூட...
Powered by Blogger.