அறிமுகமாகிறது ஐபேட் 2

11:27 AM
டெப்லட் கணனி வகையைச்சேர்ந்ததாகும், அப்பிள் 15 மில்லியன் ஐபேட்களை கடந்தவருடம் 9 மாதங்களில் விற்ரமை குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது ஐபேட் இன்...
1 Comments
Read

இணையப் பக்கங்களச் சுருக்கிபடபகிர்வதன் மூலம் இலகுவாகப் பணம்!

4:28 AM
இணைய இணைப்புகளை பகிரும்போது அவற்ரைச் சுருக்கி பகிர்வது இலகுவானதும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் இருக்கும். உதாரணமாக: http://vimalaranjan.blogspo...
0 Comments
Read
Powered by Blogger.