ஆட்டிசம்(Autism): பெற்றோரின் கையிலிருக்கும் 10 மந்திரச்சாவிகள்

5:34 PM
ஆட்டிச நிலைக்குழந்தைகள் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியானவர்கள் அல்ல. அதோடு எல்லோர் குடும்ப பழக்க வழக்கங்களும் ஒன்றுபோல் இருப்பதுமில்லை என்பதால் ஒ...
0 Comments
Read
Powered by Blogger.